Newbuildings

 

Gas tanker

Name Type Year built Capacity (CBM)
GASCHEM AFRICA Semi-Ref 2024 40000
GASCHEM DOLPHIN Ethylene/Ethane 2025 38000
GASCHEM ALSTER Ethylene 2024 7200
GASCHEM PHOENIX Ethylene 2024 7200
Hamburg
  • Hamburg
  • Sydney
  • Tokyo
  • Singapore
  • London
  • Rio
  • Houston